Reliéfy

V prvním patře se jedná o šest reliéfů apoštolů (Petr, Pavel, Jan Evangelista, Tomáš, Jakub Větší, Ondřej) vytvořené Filipem Sattlerem v první etapě výstavby Čestného sloupu, dosud pod vedením Václava Rendera. Ve druhém patře jsou to pak reliéfy dalších šesti apoštolů (Filip, Bartoloměj, Jakub Menší, Juda Tadeáš, Matouš) z ruky Ondřeje Zahnera, stejně jako reliéfy alegorií hlavních křesťanských ctností (Víra, Naděje, Láska) ve třetím patře Sloupu.

Apoštolové v 1. patře

Reliéf sv. Petra

Polopostava světce s pro Petra typickou fyziognomií (s kratším vousem a pleší), v ruce drží dva klíče a pohled má obrácený k nebi. Nad hlavou má nápis S. PETR v oválném orámování s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • levá voluta kartuše,
 • ukazovák pravé ruky,
 • levý andílek - horní část hlavy

Reliéf sv. Pavla

Polopostava světce, stejně jako u sv. Petra s pro něj typickou fyziognomií (stařec s dlouhými vousy), hlavu má natočenou k levému rameni a jeho pohled směřuje dolů. Drží meč, z něhož je na reliéfu vidět pouze jílec, v levé ruce. Druhá ruka s otevřenou dlaní je pozdvižená a mírně přesahuje do dekoru kartuše. Nad hlavou nápis S. PAVLV v oválném orámování s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • palec pravé ruky,
 • pravý ukazovák,
 • pravý prostředníček (1974)

Reliéf sv. Jana Evangelisty

Je zobrazen rovněž tradičně jako bezvousý mladík s pohledem upřeným vzhůru, který v levé ruce drží pohár, jehož se dotýká rovněž pravou rukou. Nad hlavou má nápis S.IOH v oválném orámování s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • žádné, pouze fixace originálního ukazováku pravé ruky

Reliéf sv. Tomáše

Polopostava apoštola s kopím v pravé ruce a pod pravou paží s knihou, zřasenou drapérii má přehozenou přes hlavu. Nad hlavou nápis S.THOM v oválném rámečku s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • žádné

Reliéf sv. Jakuba Většího

Tento apoštol je zobrazen jako poutník s rozevřenou knihou v rukou, jako atribut má poutnickou láhev a hůl, na šňůře na zádech spadený klobouk. Nad hlavou v oválném orámování s paprsky je nápis S.IACOM.

Nepůvodní doplňky:

 • horní část andílka v kartuši
 • malíček pravé ruky (maletínský pískovec)

Reliéf sv. Ondřeje

Tento apoštol má hlavu otočenou doprava, má dlouhý vous rozdělený uprostřed. Za ním je v pozadí umístěn kříž s břevny tvořícími písmeno "X". Nad hlavou má nápis S.ANDR v oválném rámečku s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • žádné

Apoštolové ve 2. patře

Reliéf sv. Filipa

Polopostava apoštola s mladší tváří, polodlouhé vlasy, kratší vous na bradě rozdělený do dvou pramenů, pravou rukou drží kříž ze sukovitých neloupaných kmenů, v levé ruce drží otevřenou knihu. Bez nápisu se jménem apoštola. Na kartuši rámující reliéf je v horní části dvojice okřídlených andílčích hlaviček.

Nepůvodní doplňky:

 • ukazovák levé ruky (pískovec)
 • voluta v pravé dolní části kartuše (pískovec)
 • drobné kamenné vložky na drapérii ve spodní části,
 • nad levým ramenem velká pískovcová vložka, pravidelného obdélného tvaru se zaoblením horní strany (stará oprava, snad dokonce původní ?)
 • drobné cementové tmely a kamenné vložky na orámování,
 • Další poškození:
 • nároží levé spodní části kartuše (voluta, listové ratolesti) je slepováno z několika menších zlomků. Následně druhotně další opravy tohoto místa, rovněž  s menšími kamennými vložkami.

Reliéf sv. Bartoloměje

Apoštol s dlouhými vousy, hlavu má zvrácenou nahoru, je polonahý, jen s pláštěm přehozeným přes levé rameno. V rukách drží svou staženou kůži a v levé ruce navíc drží nůž, pod pravou paží zavřená kniha. Nad hlavou nápis S.BAR. v oválném orámování s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • střenka nože (původně patrně kovová) s ukazovákem levé ruky (J. Stárek, 1972 – 75, maletínský pískovec)

Další poškození:

 • na levé straně (při pravém rameni světce) je přilepená část vegetabilní ozdoby (stará oprava, snad původní)

Reliéf sv. Jakuba Menšího

Apoštol s mladší tváří s delšími vousy na bradě rozdělenými do dvou pramenů, polodlouhé vlasy. Dívá se do otevřené knihy v levé ruce, pravou přidržuje valchářskou hůl. Nad hlavou nápis S.IAC.MIN. v oválném orámování s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • drobná vložka na levé tváři (starý doplněk, snad autorský ?)
 • shora na hlavě vytmelené místo, teprve po očištění bude zřejmý důvod tmelení
 • špička knihy (drobná vložka)

Další poškození:

 • poměrně velké zasažení korozí kamene, povrch se loupe (nejvážnější v tomto patře)
 • přilepený malíček pravé ruky (patrně původní),
 • mimořádně silné zasažení mechem v dolní části,

Reliéf sv. Judy Tadeáše

Apoštol mladší tváře s krátkými vousy, kyj v pravé ruce, levou má položenou na prsa. Hlava otočená k levému rameni pohlíží dolů. Bez určujícího nápisu. Na rámovací kartuši nahoře dvojice okřídlených andílků.

Nepůvodní doplňky:

 • žádné

Chybí: 

 • peříčko u levého andílka při dolním okraji

Další poškození:

 • na pravém rohu kamenného bloku dole je přilepený kousek listové ratolesti

Reliéf sv. Šimona

Apoštol s mladou tváří bez vousů, hlavu má otočenou k levému rameni, pohlíží dolů. Pila v pravé ruce, levá ruka vystupující do prostoru je pozvednutá před tělo s dlaní obrácenou k divákovi. Nad hlavou nápis S. SIM. v oválném trojitém rámečku s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • levá ruka včetně části rukávu (J. Stárek, 1972 – 75, maletínský pískovec)
 • obě spodní nároží kamenného bloku mají kamenné vložky
 • drobné vložky špiček mušle na spodním okraji kartuše

Reliéf sv. Matouše

Je napůl odvrácen a přes levé rameno se dívá dolů na diváka, má asketickou tvář a dlouhé vlasy, polodlouhé vousy rozdělené do dvou pramenů, drží sekyru v levé ruce, pravá ruka je pozvednutá s dlaní obrácenou k divákovi. Nad hlavou nápis S:MA. v oválném rámečku s paprsky.

Nepůvodní doplňky:

 • ukazováček pravé ruky, patrně i další dva prsty (malíček a palec jsou původní),
 • stará kamenná vložka při spodním okraji bloku (pod kartuší),
 • ojedinělé drobné vložky na hranách a hrotech reliéfní výzdoby kartuše

Křesťanské ctnosti ve 3. patře

Víra

Reliéfní polopostava mladé žena s rouškou částečně zahalující vlasy, v pravé ruce kalich s hostií, v levé ruce drží kříž.Zejména v podhledech a na chráněných místech jsou patrné zbytky zlacení.

Nepůvodní doplňky:

 • zahloubená místa reliéfu jsou vyplněna cementovým tmelem, což zabraňuje zadržování vody v těchto místech,
 • v levé části kartuše je drobný cementový tmel.

Poškození:

 • ve spodní části pod kartuší mimořádně zvětralý povrch s olupováním vrchní vrstvy kamene,
 • v horní části reliéfu, přes mušli na kartuši, jde světlá méně kvalitní vrstva kamene, která je výrazněji zvětralá.

Láska

Reliéfní polopostava mladé ženy s rouškou částečně zakrývající vlasy a s plameny nad hlavou, v pravé ruce si na prsou tiskne srdce, v levé drží svazek svící, nad nimi Boží oko.

Zejména v podhledech a na chráněných místech jsou patrné zbytky zlacení.

Nepůvodní doplňky:

 • kamenná vložka na pravé straně hrudi,
 • kamenná vložka části pravého předloktí,
 • dvě vložky na okraji dolní pravé voluty kartuše.

Poškození:

 • v úrovni očí nekvalitní značně zvětralá vrstva kamene, projevující se pohledově nepříjemným světlým pruhem ve velmi exponovaném místě

Naděje

Reliéfní polopostava mladé ženy s rouškou kryjící částečně hlavu, v náručí drží kotvu.

V podhledech zejména v horní části kartuše markantní zbytky zlacení.

Nepůvodní doplňky:

 • vložka na hraně voluty na kartuši vpravo dole
 • drobná vložka na horním obvodovém okraji kartuše (v místě vrstvy "řídkého" světlejšího kamene)

Další poškození:

 • uražený a již v minulosti lepený okraj levého rukávu