Zápis z konzultace restaurování kovových plastik Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci konané dne 8.listopadu 1999

Konzultace proběhla dne 8.11.1999 v ateliérech restaurátorů ak.soch. Josefa Buňky a Ivana Housky v Praze Dejvicích za účasti zástupců SÚPP PhDr.Horynové a Ing. Michoinové.

Restaurování a použité technologie vycházejí ze závazného stanoviska MK pod číslem jednacím 4575/99 OPP - odd. ochrany kulturních památek.

  1. Restaurování respektive čištění měděného zlaceného pláště Restaurování zlacení měděného pláště probíhalo podle metodiky čištění, kterou vypracovala Ing. Michoinová z technologické laboratoře SÚPP. Byla dodržena podmínka zachování neporézní ochranné vrstvy (zelené patiny) v horizontálních partiích soch a odstraněna porézní vrstva v místech srážkových stínů. Dále byly provedeny zkoušky na oživení původního zlacení. Otázka doplnění zlacení (nutných retuší) byla diskutována, ale nebyla prozatím uzavřena - zda použít zlacení galvanické, nebo zlacení plátkovým zlatem. Tato problematika bude ještě konzultována s technology.

  2. Restaurování defektů měděného zlaceného pláště Vzhledem k tomu, že rozsah poškození a různorodost jednotlivých defektů je velmi značná, byl domluven základní princip přístupu k jednotlivým druhům poškození s tím, že v průběhu prací budou další konzultace. Provedené zkoušky spojování za studena nýtováním jsou v souladu se závazným stanoviskem.

Na závěr lze konstatovat, že etapa č. 3 dle harmonogramu prací restaurování kovových plastik byla prakticky dokončena a byla započata etapa č. 5. Etapa č. 4 zahrnující restaurování konstrukčních prvků bude přesunuta do příštího roku kromě nutných prací jako je třeba očištění kotvících prvků na sloupu a jejich konzervace na zimní období.

Termín příští konzultace nebyl stanoven.

v Praze dne 8.11.1999