Zápis z konzultace při restaurování kovových plastik Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci konané dne 12.dubna 2000

Konzultace proběhla dne 12.4.2000 v ateliérech restaurátorů ak.soch. Josefa Buňky a Ivana Housky v Praze a v Buštěhradě.

Za účasti:

  •  za SÚPP Praha - PhDr.V.Nejedlý a PhDr.A.Horynová
  •  Restaurátoři - ak.soch.J.Buňka a I.Houska

Komise byla seznámena s průběhem restaurátorských prací, s použitými technickými a technologickými postupy a s dosavadními výsledky provedených rozborů, měření, výpočtů a zkoušek.


Komise konstatuje, že byly provedeny tyto práce:

 
Zeměkoule - trhliny a průstřely na obou polokoulích byly podloženy a byl provedena částečná výměna zkorodovaných výztuh za nové měděné

Duch Svatý - opravena nosná část na prsou, která byla potrhána

Vrcholová slunce - byly dokončeny opravy paprsků všech tří sluncí a proběhla dílenská montáž vrcholové části včetně konstrukčních prvků. Na břevno hlavního nosníku byly přišroubovány vzpěry břevna a nosné kruhy paprsků, na něž pak byly uchyceny jednotlivé paprsky, jejich vzpěry a spojky. Vše bylo orientováno, seznačeno a opět rozebráno

Archanděl Michael - oprava levé záštity na helmě, zajišťovací šroub hlavy, záplaty v okolí Ramene, boku a příprava velké záplaty lokte

Ježíš Kristus - rozpracovaná oprava poškozeného zápěstí pravé ruky

Malý andělíček - úprava napojení spodního obláčku

Konstrukce - výroba části spojovacího materiálu, všechny konstrukce (vyjma kříže) byly otryskány a opatřeny epoxyesterovou zinkovou barvou S 2357, což je disperze zinkového prachu v roztoku epoxyesterové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv.

 

Sousoší Nanebevzetí


Atributy - očištění a sondy

Panna Marie - přebroušení svárů a retuš na prsou a drapérie pod levou rukou

Levý anděl - oprava průstřelů na břiše, oprava , podložení a retuš záplaty na perech pravé nohy a levého boku

Pravý anděl - oprava prasklého původního sváru a výměna záplat na boku, přebroušení svárů na drapérii a retuš spáleného zlaceného povrchu

Byl předveden nový článek litinového řetězu a odsouhlasena povrchová úprava (zaleštěný grafit)
 

1. Restaurování měděného pláště soch

  Na základě předcházející konzultace demonstrovali restaurátoři postupy při plastické a barevné retuši povrchů. Jednalo se především o záplaty v plášti Panny Marie, sváry a jejich úpravy na figuře Panny Marie, plastické retuše v drapérii Panny Marie a obdobné plastické a barevné retuše na figurách andělů. Předvedené ukázky vyhovují naznačeným požadavkům památkové péče a je možné v naznačených postupech pokračovat.

Restaurování pláště je prováděno "za studena" tak, aby nedošlo ke změně barevnosti povrchu měděného pláště soch a zůstala neporušena autenticita pomalé degradace zlaceného povrchu s přechodem do přirozené patiny mědi.

  a) podkládání a nýtování
  b) vysazování a nýtování
  c) doplnění
  d) letování stříbrem (vynímečně u výztuh paprsků)

  Níže uvedené body byly konzultovány tyto detaily:

  - hlava Ježíše Krista,
  - ruka Ježíše Krista,
  - záplaty Ježíše Krista
  - loket Archanděla Michaela
  - břicho Archanděla Michaela
  - koleno malého andělíčka
  - žezlo Pána Boha
  - prsa Pána Boha


2. Restaurování zlaceného povrchu

  Po celkovém očištění zlaceného povrchu se ukázalo, že překvapivě velká část povrchu je v relativně dobrém stavu.

Byly provedeny následující zkoušky:

  - zlacení plátkovým zlatem
  - zlacení práškovým zlatem
  - zlacení v ohni

  Galvanické zlacení nebylo prováděno s ohledem na jeho nízkou životnost v exteriéru.

Je nutné určit způsob a rozsah retuší zlaceného povrchu:

  - přechodová místa u poškození zlacení tzv. přístřeškovým efektem
  - záplaty a nově doplněné části (např. paprsek slunce)
  - stínovací plechy

  Povrchová úprava viditelných kotevních prvků? (křídla andělů)
Otázka konzervace celého povrchu soch? (lak, vosk, nekonzervovat)


3. Restaurování konstrukce soch

  Spojovací materiál

  - velké zajišťovací šrouby - Cu
  - šrouby měděného pláště - Cu, nerezové
  - šrouby kříž - Cu
  - šrouby kotvící - Cu, nerezové
  - šrouby konstrukční, spojovací - nerezové
  - šrouby stínovacích plechů - Ms žíhané na 250o C
  - šrouby na paprscích velkého slunce - Cu, nerezové

  Konstrukční prvky:

  a) původní - oslabená funkce - restaurovat, zachovat a posílit novým prvkem
  b) původní - zcela zkorodované - nahradit novým prvkem (Cu a austenitická ocel)
  c) nepůvodní - vyhovující - restaurovat, zachovat
  d) nepůvodní - nevyhovující - nahradit novým prvkem (Cu a austenitická ocel)

  Statika vrcholové skupiny:

  - hlavní nosník a jeho příložky jako zesílení a dynamické tlumiče kmitů
(nutno doplnit novými páskovinami z austenitické oceli s diletační spárou po celé délce )
  - pata hlavního nosníku a její provázání s ostatními nosníky zapuštěnými do hlavice sloupu a zajišťovací háky pro Archanděla Michaela
  - výztuhy nosníků bočních postav (posílení oslabených původních výztuh)
  - plášťové konstrukce zeměkoule a spodního oblaku (zeměkoule - Cu, oblak - původní)
  - nosná konstrukce Archanděla Michaela (Cu a austenitická ocel)
  - nosná konstrukce kříže (restaurovat původní, nahradit novou ?)

  Statika skupiny Nanebevzetí:

  - kotevní prvky (původní - vyhovující)
  - plášťové konstrukce (nepůvodní, částečně nahradit CU pásy)