Restaurátorská sezóna 2000

Restaurátorský tým se v tomto roce rozšířil o další tři kvalifikované restaurátory. Jsou to akad. sochař René Tikal, akad. sochař Petr Dufek, akad. malíř Radomír Surma.

Prasklý plintus sv. Jana s kontrolním sádrovým terčíkem Demontáž sochy sv. Jana Vzhledem k potvrzení vážného stavu plintů bylo postupně v prvním pololetí r. 2000 provedeno sejmutí dalších tří soch 3. patra - sochy sv. Jáchyma, sv. Jana Křtitele, sv. Josefa. Technicky velmi náročná demontáž nadživotních soch s vážně poškozenými spodními částmi hrozícími rozpadem byla prováděna pomocí speciálně vyprojektované a vyrobené rozebíratelné konstrukce.

Došlo k nahrazení asfaltobetonového povrchu v mezikruží základny Sloupu kamennou typickou místní historickou dlažbou z "kočičích hlav" ze šedé místní droby, odpovídající historickým plochám náměstí, kde shodou okolností v současné době probíhá rekonstrukce celého prostoru právě včetně historické dlažby. (Během této rekonstrukce bude rovněž provedeno osvětlení Sloupu reflektory, skrytými za každým patníkem v dlažbě mezikruží.

Jedním z nejvážnějších problémů restaurování byly technické otázky kolem stahovacího zařízení, které má zpevnit popraskanou vrcholovou hlavici Sloupu . Po řadě konzultací a dílčích studií bylo rozhodnuto o provedení zpevnění hlavice ocelovou pérovou konstrukcí vně její hmoty, aby se minimalizovaly zásahy do originální hmoty kamene. Konstrukce bude skryta pod vrcholovým sousoším Nejsvětější Trojice. V současné době je projekt řešení hotov a stahovací konstrukce se vyrábí, během podzimu bude na Sloup osazena.

Bylo prováděno čištění povrchu celé architektury Sloupu včetně balustrád nejprve nasucho od hrubých nečistot, následně teplou vodou a párou. Neprovádíme žádný z druhů abrasivního čištění povrchu kamene. Součástí čištění bylo odstraňování krust na povrchu kamene, a to jednak zábaly kyselého hydrogenuhličitanu amonného, jednak velmi opatrně mechanicky, dále vícenásobné odsolování kamene, tedy odstraňování druhotně zanesených solí v pískovci pomocí výluhů obklady buničiny a destilované vody.

Rytina na vložce na reliéfu sv. FilipaPři čištění architektury došlo k některým zajímavým objevům - např. k nálezu několika drobných rytin na plochách kamene v úrovni 2 patra. Rytiny patrně nejsou součástí původní výzdoby Sloupu. Jsou velmi mělké a jsou tedy patrné pouze při šikmém světle v detailním pohledu.

Poměrně ve značném rozsahu bylo třeba provést odstranění starých nevhodných tmelů a oprav i nepevného starého spárování, opět na celém povrchu Sloupu od vrcholové hlavice až po základnu. Odstraňovány byly jednak tmely a vysprávky zvětralé a uvolněné, neplnící svoji funkci, jednak materiály příliš tvrdé, neadekvátní originálnímu materiálu - maletínskému a mladějovskému pískovci.

V horní části (vrcholový Sloup s hlavicí, dříkem a patkou, architektura 3. patra) bylo provedeno přetmelení poškozených míst včetně zkoušek patinace. Restaurování je na této části v podstatě hotovo, chybí pouze provedení závěrečných úprav. Míra lokální lazurní patinace kamene, barevně v této etapě značně rozrůzněného, je předmětem konzultací a diskusí.

Hlava sv. Jana před restaurováním i před demontáží sochyBylo provedeno restaurování čtyř demontovaných soch ze 3. patra v restaurátorském ateliéru (prováděli akad. sochaři Hendrych a Laštovička). V současné době probíhá příprava jejich znovuosazení na Sloup. Teprve poté budou provedeny závěrečné úpravy.

Buničité zábaly s destilovanou vodou na jednom ze světlonošů Průběžně v ateliéru probíhá rovněž restaurování soch andílků - světlonošů.

Probíhá restaurování méně poškozených soch - dvou ve 2. patře Sloupu (sv. Blažej a Metoděj) a jedné ve 3. patře (sv. Jeroným). Tyto sochy se restaurují na místě bez demontáže. Při čištění sochy sv. Blažeje se ukázalo, že pod vrstvami krust a nečistot je poškození spodní části - plintu - větší, než se původně předpokládalo. Kromě velké, zřejmě autorské opravy je část plintu v minulosti slepovaná z řady úlomků velmi tvrdým cementovým tmelem. Vertikální prasklina prochází i nástavcem soklu a přechází až do samotného soklu. Z toho lze soudit, že koroze středového čepu je velmi vážná a předpokládáme nutnost demontáže i u této sochy. (Čepy jsou mimořádně dlouhé, přecházejí zhruba od kolen soch přes celý nástavec až do hmoty soklu).

Je připravena rovněž demontáž sochy sv. Vavřince ve 3. patře, plánovaná již na počátku (bude provedena v nejbližším období). Připravuje se rovněž snesení sochy sv. Jana Nepomuckého z 2. patra a perspektivně sochy sv. Floriána z 1. patra, které jsou rovněž v havarijním stavu a náročné restaurování v podmínkách ateliéru je nezbytné. (U sochy sv. Jana se nezbytnost demontáže rovněž ukázala až po základním očištění, snesení sv. Floriána předpokládáme od počátku.)

Reliéf sv. Bartoloměje v průběhu čištění V součinnosti s pracemi na architektonické části Sloupu probíhají restaurátorské práce na jeho dalších sochařských částech in situ - konkrétně na reliéfní výzdobě architektury. Tři reliéfy Víry, Naděje a Lásky ve 3. patře Sloupu jsou takřka hotové, šest reliéfů apoštolů ve 2. patře bylo očištěno, v současné době probíhá jejich odsolování. Tyto reliéfy vzhledem k jejich umístění v chráněné poloze jsou v relativně dobrém stavu, při restaurování je kladen důraz na zachování zbytků jejich zlacení.

Restaurátorské práce, probíhající shora, se přesunují do střední části Sloupu - ve 2. patře probíhá restaurování architektury. Bylo provedeno velmi náročné očištění silně poškozeného jemného ornamentálního vlysu pod krycí římsou patra a jeho zpevnění, byly rovněž očištěny podhledy všech říms, mimořádně silně kontaminované krustami a zasažené prosolením.

*

Celá restaurátorská akce se dostala do své druhé poloviny, do konce roku 2000 bylo v podstatě dokončeno restaurování shora až po krycí římsu 1. patra.

*